I henhold til konsesjonsloven § 5 (1974, § 7 i ny lov av 2003) innførte Hamarøy kommune, i 1993, lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. I 2013 og 2014 var det et ønske om å utrede virkningene av forskriften, med sikte på å endre forskriften. Endelig beslutning ble utsatt fordi man antok at regjeringen ville oppheve dette ved lovendring. Det ble ikke gjort noen lovendring i 2014, og forskriften ble videreført. I 2018 var det på nytt et ønske om en vurdering av forskriften. Kommunestyret vedtok så i møte 13.12.2018 sak 89/19 at saken skulle sendes på høring før kommunestyret tar endelig stilling til og vedtar endring eller oppheving av forskrift.

I høringsperioden kom det totalt inn 19 høringsinnspill, hvorav 15 innspill argumenterte for oppheving av forskriften. Med innkomne innspill til grunn vedtok Kommunestyret så i møtet 24.05.2019 at lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense ikke lenger er ønsket virkemiddel for å opprettholde bosettingen på bebygd eiendom som er, eller har vært, i bruk som helårsbolig. 

Det er Landbruksdirektoratet som har myndighet til å fastsette innføring, endring eller oppheving av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Dette gjøres etter søknad fra kommunene. Hamarøy kommune har nå sendt sin søknad til Landbruksdirektoratet (sak 13/151-47). Rådgiver hos Landbruksdirektoratet kunne meddele pr. telefon at dette er prioriterte saker og at saksbehandlingstid ordinært settes til maks. 1 måned. 

For mer info om konsesjonsordningen, se: Landbruksdirektoratet