Årsmøte Mental Helse Hamarøy og Tysfjord

Alle som blir foreslått til oppgaver i styret, eller andre faste valgte oppgaver, skal være kontaktet på forhånd, og må ha sagt seg villig til oppgaven.

Alle skal kunne delta på årsmøtet uten å risikere å bli valgt til verv eller oppgaver uten at de er spurt om det på forhånd, og har sagt ja.

Alle som har betalt kontingent for 2015 har talerett, forslagsrett og stemmerett i årsmøtet.

 

Saksbehandling etter  vedtekter vedtatt av landsmøtet 2013.

§26.1     Konstituering. Navnefortegnelse over frammøtte, valg av

møteleder, referent, to møtedeltakere til å underskrive årsmøteprotokollen og tellekorps på tre medlemmer.

Godkjenning av innkalling

§ 26.2    Årsberetning for årsmøteperioden og revidert regnskap for siste kalenderår.

§26.4     Fastsettelse av handlingsplan for årsmøteperioden.

§ 26.5    Eventuelt innmeldte saker til årsmøtet jfr. vedtektenes § 25.4.

§ 26.6    Budsjett for 2014

§ 26.7    Valg til styrefunksjoner

§ 26.8    Valg av valgkomite på tre medlemmer

§ 26.9    Valg av revisorer.

Eventuelle andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet etter § 26.5, må sendes skriftlig til styret innen 13.05.15.

Valgkomiteen i 2014 har bestått av: Bente Haukås og Inga Karlsen.

Nye vedtekter har ikke fastsatt funksjonstid for medlemmer av valgkomiteen.

 

Styret har i 2014 hatt denne sammensetningen:

Leder:                                  Reidar Hansen - på valg

Nestleder:                          Gunn Laila Kristoffersen valgt for 2 år 2014

Sekretær:                           Torill Heimdal – på valg

Kasserer:                            Rita Strand Larsen valgt for 2 år 20114

Styremedlem:                 Ronny Olsen valgt for 2 år 2014

Styremedlem:                  Inger Olsen valgt -på valg

 

1. vara                                ikke besatt i 2014, på valg

2. vara/ Studieleder       ikke besatt i 2014, på valg

3. vara                                ikke besatt i 2014, på valg

Etter vedtektene vedtatt på MHs landsmøte 2013, er funksjonstiden for alle styrefunksjonene 2 år.

Revisorer velges for ett år av gangen.

2 Revisorer:

Revisorer har etter praksis vært valgt for ett år av gangen. Nye vedtekter fastsetter ikke funksjonstid for denne funksjonen.

Vedtektenes § 26.9 krever to revisorer for lag som ikke benytter offentlig godkjent revisor.

 

Valgkomiteen har til oppgave å forberede valgene i årsmøtet. Alle som blir foreslått til funksjoner i laget skal være forespurt og ha sagt seg villig til å stille.

Arbeidet bør starte i god tid før årsmøtet. Valgkomiteens leder tar bes om å ta kontakt med de andre medlemmene snarest.

Alle medlemmer har anledning til å kontakte valgkomiteen med forslag på navn, dersom de har ønske om å skifte ut noen av dem som er på valg.

Styret i Mental Helse Hamarøy og Tysfjord

Reidar Hansen, leder

   

                     • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015