Nord-Salten Alpinanlegg

Reguleringsplanfor Nord-Salten Alpinanlegg (Innhavet) ble vedtatt i Hamarøy kommunestyre den 15.12.2011. På denne siden kan du laste ned plandokumenter, samt konsekvensutredning i forhold til reindrift.

 

Planforslaget er utarbeidet av Salten Kartdata AS for Sagfjord IL.Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utbygging av dagens alpinanlegg på Innhavet. Planområdet er på ca 2215 daa, og ligger ca 500 m sør for Innhavet sentrum.Planforslaget består av plankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, og har plan-ID: 200801.

 

Her kan du laste ned revidert planforslag (tilsvarer endelig vedtatt plan):

Her kan du laste ned kommunestyrets vedtak:

 

Tidligere politisk behandling

Det faste utvalget for plansaker behandlet planen i møte 03.11.2010 under sak 87/10, og vedtok å legge den ut til offentlig ettersyn i perioden 12.11.10 - 02.01.11.

Her kan du laste ned planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn:

Her kan du laste ned konsekvensutredning for reindrift fra Bioforsk Nord:

 

Klagerett og -frist

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-12, jfr § 1-9 og Forvaltningslovens § 28, påklages til departementet. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Hamarøy kommune, Det faste utvalg for plansaker, 8294 Hamarøy innen 20. januar 2012.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig for Hamarøy kommune innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 


Saksbehandler er Ingunn D. Lindbach.

Hamarøy kommune
Plankontoret
8294 Hamarøy

postmottak@hamaroy.kommune.no  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 29.01.2016