Askespredning

Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden. Det kan være et alternativ for dem som ikke ønsker begravelse eller urnenedsettelse på en kristen gravplass, eller hvis avdøde hadde en spesiell tilknytning til et bestemt sted. I retningslinjene går det blant annet fram at askespredning som hovedregel kun tillates på åpent hav og i høyfjellet. Det kan ikke skje nær bebyggelse eller der folk ellers oppholder seg. Søknaden sender du til Fylkesmannen i det fylket der asken ønskes spredt. Fylkesmannen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Generelt

Beskrivelse

Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden. Det kan skje hvis avdøde selv fikk innvilget søknad om askespredning, eller hvis det i ettertid godtgjøres at avdøde ønsket det. Tillatelse kan også gis for avdøde barn hvis foreldrene ønsker det. Askespredning kan være et alternativ for dem som ikke ønsker begravelse eller urnenedsettelse på en kristen gravplass, eller hvis avdøde hadde en spesiell tilknytning til et bestemt sted.

Kriterier/Vilkår

Det er gitt visse retningslinjer som fylkesmannen må forholde seg til når en søknad vurderes. Disse retningslinjene går blant annet ut på at askespredning som hovedregel kun tillates på åpent hav og i høyfjellet. Det kan ikke skje nær bebyggelse eller der folk ellers oppholder seg. Fylkesmannen kan sette ytterligere vilkår for tillatelsen.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 20 - Privat gravsted og spredning av aske

Retningslinje

Endringer i gravferdsloven og kirkeloven (rundskriv)
Endringer i gravferdsloven osv. (rundskriv)
Spredning av aske (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Fylkesmannen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Fylkesmannen innen klagefristen for vedtaket utløper

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Fylkesmannen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

28.12.2016 00:47

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 28.12.2016