Samfunnsikkerhet og beredskap

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt som pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.Kommunen har ansvar for å oppfyller kravene i lovverket og koordinere kommunens arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.

ROS-analyse

Det skal gjennomføres helhetlig risiko-og sårbarhetsansalyse for Hamarøysamfunnet. ROS-analysen skal revideres minimum hvert fjerde år, og vedtas i kommunestyret.
Siste overordnede ROS-analyse ble vedtatt i kommunestyret i 2014. Denne er under revidering, og skal behandles i kommunestyret i februar 2018.

Beredskapsdokumentasjon

Hamarøy kommune skal utarbeide og dokumentere overordnet beredskapsdokumentasjon. Dette vil blant annet omfatte ROS-analyse, tiltaksplan og oppfølgingsplan.
I tillegg er det plan for psykososialt kriseteam og fagplaner i de ulike sektorene.

Forebygge

Kommunen skal arbeide for å forebygge uønskede hendelser som kan ramme Hamarøysamfunnet.