Boplikt ved kjøp av eiendom

Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus i et område med boplikt, og du ikke vil bruke huset som helårsbolig, må du søke om konsesjon. Du må søke konsesjon ved kjøp av: Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig Eiendom som ikke er helårsbolig i områder som er regulert til boligformål Ubebygd tomt som er regulert til boligformål Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Kommunen vil vurdere flere forhold og deretter fatte vedtak. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Generelt

Beskrivelse

Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus og du ikke vil forplikte deg til å bruke eiendommen som helårsbolig av deg selv eller andre, må du søke om konsesjon. Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger.

Målgruppe

Boligkjøpere i områder med nedsatt konsesjonsgrense (boplikt)

Boligkjøpere og selgere av helårsboliger og tidligere helårsboliger.

Pris for tjenesten

 • 3 promille av første million av omsetningsverdi
 • 2 promille av overskytende omsetningsverdi

Hvis kjøpesummen ikke overstiger 1 mill., skal minimumsgebyret på kr 750,- betales.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) kap. 5 Saksbehandlingen
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) § 10 (særlige forhold ...)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) § 5 (unntak ...)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) § 7 (nedsatt konsesjonsgrense ..)

Forskrift

Forskrift nedsatt konsesjonsgrense Hamarøy (1993)

Retningslinje

Konsesjon og boplikt (rundskriv)
Retningslinjer for forskriften om nedsatt konsesjonsgrense

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Søknaden skal blant annet inneholde opplysninger om kjøper, eiendommen og formålet med kjøpet.

Søknadsskjema

Skjema SLF-359.

Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom
Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

Søknadsfrist

Innen fire uker etter at overdragelsen er gjort eller du har fått rådighet over eiendommen.

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Kommunehuset
8294 Hamarøy
 

Saksbehandling

Kommunen vil gjøre et vedtak. Forhold som vil bli vurdert, er blant annet: 

 • Eiendommens beliggenhet og hvorvidt området eiendommen ligger i er et utpreget fritidsområde
 • Hvor lang tid det er gått siden eiendommen ble brukt som helårsbolig og hvor lenge den ble brukt som helårsbolig
 • Om man kan regne med at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den som helårsbolig

Innvilget konsesjonssøknad skal følge skjøtet til tinglysing for at du skal få hjemmel på eiendommen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Servicekontoret
 • Leder: Siv Reidun Sandnes
 • Telefon: 75 76 50 14
 • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY
 • Åpningstid: 08.00 -15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

01.11.2016 22:10

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 02.11.2016