Rådmann Eirik Andrè Hopland la fram budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019 - 2022, i kommunestyrets møte 29. november 2019.

Før behandling av budsjettsaken ble det gruppemøter, som resulterte i at posisjonen la fram tilleggsforslag under behandlingen av saken.

Tilleggsforslaget gikk ut på at kommunestyret vil ha egne saker om driftstiltak som er lagt inn som besparelse i økonomiplanperioden.
Disse driftstiltakene gjelder nedleggelse av Skutvik barnehage, nedleggelse av avdeling 4 Hamarøy bygdeheim, vaskeri, skolekantine, renhold og 0-konsesjon. I tillegg ber kommunestyret om at alternativ modell for nedleggelse av Skutvik barnehage utredes, etter innspill fra Samarbeidutvalget ved Skutvik barnehage.

Både Formannskapets innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt, og lyder som følger:

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett med økonomiplan 2019-2022 foreslås å vedtas slik:

  1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht. budsjettvedtak i Stortinget.
  2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 5 promille.Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.
  3. Årsbudsjettet vedtas med nettorammer for hvert rammeområde.
  4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht. vedlagte gebyrregulativ.
  5. Representantskapene i de ulike IKS’ ene utfordres til å avgrense budsjettøkningen fra 2018 til 2019 til den generelle lønns- og prisøkningen.
  6. Rådmannen har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.
  7. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A.
  8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjektet er fullfinansiert og når gyldig godkjenning om låneopptak foreligger fra Fylkesmannen.
  9. Av vedtatt budsjettramme er det avsatt til kirkelig fellesråd kr. 3 488 000.

Kommunestyret viser til tiltak på s.10 i budsjettdokumentet og ber om egne saker på tiltak nr. 3,6,7,12,13 og 14.
For Skutvik barnehage (tiltak nr. 3) – ber kommunestyret om alternativ modell etter innspill fra samarbeidsutvalget utredes.

Møtedokumenter fra kommunestyrets møte 29.11.18 finner du her (link)