Formannskapets vedtak sak 104/18:

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett med økonomiplan 2019-2022 foreslås å vedtas slik:

  1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht. budsjettvedtak i Stortinget.
  2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 5 promille.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.

  1. Årsbudsjettet vedtas med nettorammer for hvert rammeområde.
  2. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht. vedlagte gebyrregulativ.
  3. Representantskapene i de ulike IKS’ ene utfordres til å avgrense budsjettøkningen fra 2018 til 2019 til den generelle lønns- og prisøkningen.
  4. Rådmannen har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.
  5. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A.
  6. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjektet er fullfinansiert og når gyldig godkjenning om låneopptak foreligger fra Fylkesmannen.
  7. Av vedtatt budsjettramme er det avsatt til kirkelig fellesråd kr. 3 488 000.

 

Saksdokumenter til budsjettsaken

Saksframlegg
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
Budsjettskjema 1A
Budsjettskjema 2A
Budsjettskjema rammeområder
Forpliktende plan 2019 - 2022
Forslag til gebyrer og brukerbetalinger
Hovedoversikt Drift
Hovedovesikt Investeringer
Tiltaksliste Drift
Tiltaksliste Investeringer
Utredning Skutvik barnehage
Utredning nedleggelse av avdeling 4, Hamarøy bygdeheim