Budsjett og økonomiplan

Formannskapets innstilling til budsjett 2015 og økonomplan 2015-2018, behandlet i møte 25.11.14, legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.11.14 - 11.12.14.

Hamarøy kommunes forslag til budsjett og økonomiplan

Dokumentene legges ut i papirversjon på Servicekontoret og biblioteket fra 26.11.14. Kommunestyret vil behandle budsjett og økonomiplan i møte 11.desember 2014.

Formannskapets innstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018:

Hamarøy kommunes budsjett for 2015 vedtas som den foreligger, med de salderinger som framkommer av formannskapets innstilling. 

Hamarøy kommunes Økonomiplan 2016 - 2018, vedtas og balanseres i henhold til saksfremleggets innhold og oppstilling med de salderinger som framkommer av formannskapets innstilling.

Avgifts og gebyrregulativet (VA) for 2015 forutsettes økt med 5 %.  

Formannskapet ber rådmannen forberede et høringsdokument som skisserer to mulige modeller/løsninger for skole/barnehage på Skutvik. 
1.    Opprettholdelse av gjeldende vedtak om samlokalisering av skole og barnehage i eksisterende skolebygg.
2.    Nedleggelse av skoledelen i Skutvik oppvekstsenter fra 1.8.2015. Det forutsettes at eksisterende barnehage på Skutvik pusses opp. 
Saken legges fram for kommunestyret så fort som mulig.

Budsjettdokumenter: 
Formannskapets innstilling på rammenivå
Hovedoversikt drift
Prioriterte tiltak
Investeringsbudsjett  • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015