Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Det er allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg. Kommunen behandler og godkjenner søknad om dispensasjon fra vegloven dispensasjon fra byggegrenser tillatelse til graving gjennom eller langs veg tillatelse til å strekke ledning over eller langs veg Kommunen kan pålegge å fjerne vegetasjon på privat eiendom langs kommunal veg. Byggegrenseavstanden kan være fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen. Hvis søknad om dispensasjon er fremmet i en byggesøknad, behandles den i byggesaken. Reglene om avstand fra veg varierer med hva slags innretning det gjelder. Avgjørende er: Kravet til fri sikt og øvrige trafikksikkerhetsvurderinger Behovet for å reservere en romslig kanal gjennom landskapet til forskjellige vegformål Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd.

Generelt

Beskrivelse

Det er et allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg (byggegrenseavstand). Forbudet gjelder bygninger, men også hekker, busker, gjerder og annet som hindrer sikten. Kommunen behandler og godkjenner søknad om

 • dispensasjon fra veglovens alminnelige byggegrenser
 • dispensasjon fra byggegrenser fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan (kun mindre vesentlige endringer)
 • tillatelse til graving gjennom kommunal veg eller langs vegen
 • tillatelse til å strekke ledning over eller langs veg

Kommunen kan pålegge å fjerne vegetasjon på privat eiendom langs kommunal veg.

Målgruppe

Grunneiere langs offentlig veg, entreprenører og byggebransje

Kriterier/Vilkår

Byggegrenseavstanden kan være fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen. Er området ikke regulert eller planen ikke inneholder byggegrenser, gjelder veglovens avstandsbestemmelser. Hvis søknad om dispensasjon eller tillatelse også er fremmet i en byggesøknad, behandles den i byggesaken. Reglene om avstand fra veg varierer med hva slags innretning det gjelder. Avgjørende er:

 • Kravet til fri sikt og øvrige trafikksikkerhetsvurderinger
 • Behovet for å reservere en romslig kanal gjennom landskapet til forskjellige vegformål

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Vegloven §§ 29, 30, 31, 32 og 37

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om vegar (veglova) kap. V Byggverk m.m., avkjørsle, gjerde og grind
Lov om vegar (veglova) § 37
Lov om vegar (veglova) §§ 29–32
Veglova

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Hamarøy kommune
Kommunehuset

8294 Hamarøy

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Servicekontoret
 • Leder: Siv Reidun Sandnes
 • Telefon: 75 76 50 14
 • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY
 • Åpningstid: 08.00 -15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

01.11.2016 21:43

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 02.11.2016