Budsjett for Hamarøy/ Hábmera souhkan og Divtasvuona suohkan/Tysfjord
Onsdag 6 desember behandlet Fellesnemnda en uttalelse til budsjettene til Hamarøy og Tysfjord kommune. Fellesnemnda skal, med hjemmel i Inndelingslova, avgi en kommentar til de to kommunenes budsjett. Det har Fellesnemnda gjort og uttalelsen vil du finne under møtekalender og Fellesnemnda. Generelt har Fellesnemnda kommentert driftsnivået i de to kommunene, som nemnda mener ligger for høyt. Nemnda er også fornøyd med at de to kommunene ikke har lagt inn for store investeringer fremover. Fellesnemnda sin uttalelse blir nå sendt til de to kommunestyrene, og skal tas med når de behandler sine budsjett for 2018. I tillegg blir uttalelsen sendt frem til Fylkesmannen i Nordland


Fellesnemdas arbeid framover
Onsdag 6 desember behandlet også Fellesnemnda budsjett for nemndas arbeide fremover. Hamarøy kommune har fått tildelt til sammen 20,5 millioner kr til arbeidet med sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda har nå vedtatt fordelingen av midlene for 2017-2019 og har bla avsatt midler til Kirkelig Fellesnemnd, til kompetansehevende tiltak, frikjøp av tillitsvalgte, til digitalisering mm. Fellesnemnda har også satt av 400 000 kr til  "Bli kjent" midler. Dette er penger som er tenkt bevilget til frivillige lag og foreninger eller enkeltpersoner som ønsker å bidra til positive aktiviteter i sammenslåingsprosessen. Hvis du ønsker å se hva midlene videre er disponert til så går du inn på Hamarøy kommunes møtekalender. Der vil du finne oversikten.
 

Politiske saker
Torsdag 7 desember møttes Fellesnemnda på Innhavet Ungdomshus. Møtet var todelt med behandling av politiske saker på formiddagen og et tema møte etter lunch. På formiddagen behandlet nemnda forespørsler om å delta i ulike prosjekt ifm sammenslåingsprosessen, herunder et prosjekt i regi av Kommunal og Fornyingsdepartementet om utvikling av lokaldemokratiet. Her bestemte nemnda at de skulle tilslutte seg departementets prosjekt.

 

Temamøter
Etter lunch var det satt opp ulike temaer som digitalisering, utvikling av arbeidsgiverstrategi, samisk språk, kultur og samfunnsliv samt offentlige anskaffelser. Til å innlede og orientere om de ulike tema var det invitert inn folk utenfra, men også fra Tysfjord kommunes administrasjon var det innledere. De temaer som ble behandlet er del av de områder som Fellesnemnda har satt opp som prioriterte områder som skal løses tidlig i prosessen. Dette gjelder bla arbeidsgiverstrategi hvor nemnda mener det er viktig å få på plass  en omstillingsavtale. En omstillingsavtale regulerer forholdet mellom ledelse og ansatte i en sammenslåingsprosess. Fellesnemnda har nå bedt rådmannen om å starte drøftinger med de tillitsvalgte for en omstillingsavtale.

Videre hadde nemnda invitert representanter for Arran som holdt et veldig interessant og godt foredrag om samisk språk, kultur og samfunnsliv og hvordan dette på en god måte skal inkluderes i sammenslåingsprosessen. Det ble også diskutert digitalisering, og det ble besluttet å nedsette arbeidsgrupper som skal komme med forslag til hvordan den nye kommunen skal forholde seg til digitalisering.


Nye møter 18. og 19.januar 2018
De neste møter for Fellesnemnda er 18 og 19 januar 2018. Da skal nemnda den 18 januar følge opp flere av sakene som nevnt ovenfor, blant annet arbeidsgiverstrategi og kommunikasjonsplan. 
 

19. januar arrangerer Fellesnemnda et temamøte hvor planarbeide og næringsutvikling vil bli hovedtema. Til møtet har vi invitert Nordland Fylkeskommune og Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø. Hensikten med denne dagen vil være å starte et systematisk planarbeide for utvikling av den nye kommunen. Det er mange planer som skal utvikles, og samtidig må vi prioritere planområdene. På næringsutviklingssiden er det nødvendig å se på hvordan vi sterkere kan utvikle næringslivet i regionen.
Mer informasjon om disse to dagene vil komme når møtedagene nærmer seg.