Oppfordringen gjelder alt avfall på privat eiendom, kommunal eiendom eller offentlige veier.

Ifølge forurensingsloven er bilvrak og andre kasserte løsøregjenstander å anse som avfall. Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. De som har overtrådt forsøplingsforbudet  har plikt om å fjerne avfallet. Vi minner også på om at brenning av avfall er ikke tillatt.


Skadelig for miljøet

Bilvrak kan være skadelig for miljøet, være en fare for dyr og barn og fører til sjenanse. Fra gamle biler kan det lekke flere helse og miljøskadelige kjemikalier og burde fjernes så fort som mulig.

 

Pålegg om fjerning

Kommunen kan med hjemmel i forurensingsloven gi pålegg om å fjerne avfallet eller få eier til å dekke utgifter for fjerning. Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis dersom det har ført til at avfallet er blitt spredd.

Lovhenvisninger Forurensingsloven:

§ 27 - Definisjon av avfall

§ 28 - Forbud mot forsøpling

§ 37 - Pålegg om å rydde opp


Fjerne gamle biler/campingvogner

Om du skal fjerne gamle biler og campingvogner, så kan det hentes av Nord Salten Sentralverksted  mot at de beholder vrakpanten for jobben.