Folkehelse

God forvaltning av befolkningens helse er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Folkehelseloven, som trådte i kraft 1. januar 2012, definerer folkehelse som befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Den friskeste kommunen i landet

Folkehelseloven gir kommunene større ansvar for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, og har som formål å fremme god og rettferdig fordeling av helse. Kommunen skal fremme befolkningens helse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt. Folkehelsearbeid defineres som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Folkehelseloven 2012).

Folkehelsearbeidet i kommunen er organisert i to tverrfaglige team; Strategisk folkehelseteam som har en overordnet funksjon og er styringsgruppe for folkehelsearbeidet, og et fagteam som arbeider med utarbeidelse, iverksettelse og oppfølging av tiltak.

Miljørettet helsevern utføres av Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS). Informasjon om tjenester og skjema finnes på deres hjemmeside.

Kommunen har siden 2005 hatt en forpliktende samarbeidavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet, og i 2009 ble kommunen kåret til årets folkehelsekommune. 

Som en del av folkehelsearbeidet har kommunen en etablert Frisklivssentral som er et kommunalt kompetansesenter for oppfølging og veiledning til å endre levevaner. Frisklivssentralen er samlokalisert med kommunalt treningssenter.

Hamarøy kommune er medlem i nettverksorganisasjonen Sunne kommuner - den norske nasjonale nettverksforgreiningen til Verdens helseorganisasjon. Nettverket er et forum for kommuner/fylkeskommuner som ønsker å utvikle og iverksette helsefremmende prosesser gjennom en tverrfaglig arena bestående av politikere og fagpersoner. Som en del av sunne kommuners nettverk ønsker vi å fremme helhetstenkning i lokalt folkehelse­arbeid og kommunalt planarbeid der det legges vekt på forebyggende strategier og helsefremmende aktiviteter.

Folkehelsekoordinator tlf: 992 79 018, ingeborg.lunde@hamaroy.kommune.no

Folkehelseprofiler for Hamarøy kommune finner du her:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

 

   • Oppdatert av Ingeborg Lunde
  • Sist oppdatert den 24.01.2017