rehab_kgmur.jpg
Gravetillatelse utstedes etter at angivelse av arbeidet er beskrevet og godkjent av Hamarøy kommune. Ansvarshavende plikter å sette seg inn i øvrige regler som gjelder for graving i Hamarøy kommune. Disse er beskrevet nederstpå denne siden, samt på baksiden av søknadsskjema for graving.
 
Hensikten med gravetillatelse er å informere om kabler, rørledninger og grense-merker som finnes i grunnen, om regler som gjelder for gjenfylling, reasfaltering etc, samt at arbeidet blir utført med tilstrekkelig sikkerhetstiltak og i henhold til gjeldene retningslinjer for slike arbeider.
 
Graving uten tillatelse kan medføre erstatningsansvar.
 
Kontakt servicekontoret i Hamarøy kommune dersom du trenger mer veiledning eller informasjon.
   
Regler for graving i Hamarøy kommune:
 
1. Ansvarshavende
Et hvert gravearbeide skal forestås av en ansvarshavende som er ansvarlig for arbeidets fagmessige utførelse og for at det treffes nødvendige sikringstiltak.
 
 
2. Søknad om graving
En hver som søker tillatelse til graving må søke på fastsatt skjema. Ved legging av nye stikkledninger for vann og avløp, skal enhet for samfunnstjenester varsles dagen i forveien, slik at kommunen kan innmåle traseen.
Hamarøy kommune besørger innsendte gravemelding oversendt berørte instanser for påtegning.
  
 
3. Plikter og ansvar for den som graver
Ved graving plikter den som er ansvarlig for gravingen å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- eller kloakkledninger eller andre innretninger (kabler, signalkabler styringskabler, polygonpunkter, skilt o.l.). De anvisninger som blir gitt for å unngå skader må følges nøyaktig. Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi gravingen er utført i strid med de anvisninger som er gitt, er ansvarlig utførende pliktig til å dekke alle kostnader som følge av skaden.
I visse tilfeller kan skadeverket medføre tiltale og straff. Se straffeloven § 391.
 
Merknader
Ved graving utenfor offentlige veggrunn plikter det ansvarlig utførende for gravingen å kontakte andre interessenter som:
- Kulturavdelingen hos Fylkeskommunen (fornminner).
- Andre grunneiere.
  
 
4. Vilkår for gravetillatelse
- Ved graving i offentlig vei fører Hamarøy kommune tilsyn med at gravingen og dets anvisning skal følges både med hensyn til grøftens plassering og arbeidets utførelse forøvrig.
- Oppstår setninger etter første istandsetting p.g.a. dårlig komprimering eller feil bruk av masser, må reklamasjon utføres av ansvarlig entreprenør med tidsfrist, ellers vil arbeidet bli utført av Hamarøy kommune på ansvarlig entreprenørs regning.
- Grøften skal fylles lagvis med tykkelse ikke over 40 cm. Hvert lag skal komprimeres med egnet komprimeringsutstyr. Grøftens øverste lag skal fylles med velgraderte grus/pukkmasser.
- Hvis gravearbeidet og igjenfyllingen av grøften ikke blir utført så raskt eller på den måten som forlanges, kan kommunen utføre arbeidet for den ansvarlige utførendes regning.
- Enhver graving på offentlig sted skal være forskriftsmessig skiltet og varslet som beskrevet i «Retningslinjer for varsling av vegarbeid» utarbeidet av Statens vegvesen.
 
Merknader
Ved graving i eller i nærheten av registrerte forminneområder i Hamarøy må arbeidene meldes Nordland Fylkeskommune, Kulturavdelingen, tlf. 75 53 12 23 (Lov av 8 juni 1978 nr. 50 om kulturminner).
 
Forsøpling/ulovlig lagring
Ved arbeid på eller nær off. veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 36, 37, 38. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje for den ansvarliges utførendes kostnad.