Grøfting - søknad om tilskudd

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det fra 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. God drenering er viktig for å få gode avlinger. Dårlig drenert jord gir større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft. Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold vesentlig fare for flom og vannforurensning fare for skade på automatisk fredede kulturminner Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder. Når du søker om tilskudd, må du bruke skjemaet fra Landbruksdirektoratet. Kommunen fatter vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Generelt

Beskrivelse

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det fra 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

 • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
 • vesentlig fare for flom og vannforurensning
 • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

Målgruppe

Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

Samarbeidspartnere

Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

Regelverk

Forskrift

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker om tilskudd, må du bruke skjemaet fra Landbruksdirektoratet (lenken finner du nedenfor). Innvilget tilskudd utbetales etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra da søknaden ble innvilget.

Søknadsskjema

Miljøvurdering av drenering
Plan for drenering
Søknad om tilskudd til drenering

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Klagemulighet

Kommunen fatter vedtak om søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du  klage videre til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Servicekontoret
 • Leder: Siv Reidun Sandnes
 • Telefon: 75 76 50 14
 • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY
 • Åpningstid: 08.00 -15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

28.09.2016 09:06

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 28.09.2016