Helse og Omsorg

Hamarøy kommune har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten, gjennom Fylkesmannen i Nordland, har ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Helse og omsorgstjenester

Hamarøy kommune har et godt utbygd tjenestetilbud innenfor pleie, helse, omsorg og habilitering. Tjenestetilbudene omfatter blant annet: interkommunalt barnevern, forebyggende helsetjenester, folkehelse, pleie- og omsorgstjenester, legetjeneste, NAV, miljøtjeneste og rus-psykiatritjeneste. 


  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015