Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme. Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell, skal tjenesten være gratis. Dette er en lovpålagt tjeneste. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Dette kan omfatte:

-Opptrening/opplæring/vedlikehold av ferdigheter

-Tilbereding av tørrmat, oppvarming av middagsmat, evt hjelp til å spise

-Oppvask

-Rengjøring av bad, toalett, kjøkken, stue, gang og eget soverom

-Vask av klær, samt vask og skifte av sengetøy

-Vindusvask inntil 2 ganger per år

-Hjelp til å sette opp handleliste, evt innkjøp av varer

 

Praktisk bistand omfatter i hovedsak ikke:

-Opprydding og oppvask etter gjester

-Rengjøringsarbeid etter håndverkere

-Hovedrengjøring

-Pussing av sølv, kobber eller messing

-Rengjøring ved flytting

-Stell av hage og blomsterbed

-Snørydding

-Hjelp til husdyrhold

-Tepperengjøring utover støvsuging

Kriterier/Vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Pris for tjenesten

Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal tjenesten være gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Forskrift

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Retningslinje

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

 Søknadsskjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Hamarøy kommune
Hjemmetjenesten

8294 Hamarøy

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Hjemmetjenesten
  • Leder: Grete Prestegård
  • Telefon: 94870178
  • Epost hjemmetjenesten@hamaroy.kommune.no
  • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
  • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Sist oppdatert

15.08.2016 09:41

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 15.08.2016