I forbindelse med sammenslåingen av Hamarøy kommune og Tysfjords Vestside til ny kommune f.o.m 2020 er det behov for havneorganisering. Status pr i dag er at Tysfjord kommune har etablert nødvendige formelle tiltak og har sin havneorganisasjon, mens Hamarøy kommune ikke har en formell havneorganisasjon. 

En formalisering av havneorganiseringen i nåværende Hamarøy vil gi en god oversikt over infrastruktur samt kostnader og inntekter ved nåværende drift, samt skape formelle rammer rundt en allerede eksisterende næringsaktivitet. Samtidig vil det føre til en enklere samkjøring og sammenslåing av havneorganisering mellom de to kommunene ved etableringen av Nye Hamarøy kommune i 2020. 

Hjemmelsgrunnlaget for å etablere en havneorganisering finnes i Lov om havner- og farvann nr 19 av 17. april 2009. Fordelene med egen havneorganisasjon er både knyttet til økonomiske forhold, men er også en mulighet for å bygge opp egen kompetanse. 

Trykk her for høringsdokumentene

Formannskapet vedtar å sende ut på høring om etablering av Havneorganisasjon for Hamarøy kommune. Saken legges ut til høring i 12 uker, med høringsfrist: 21. juni 2019. Saksdokumentene inneholder feil angående høringsperioden. På grunn av forsinkelser i saken er høringsfristen justert i henhold. Etter at fristen er gått ut vil rådmannen fremme saken til kommunestyret i Hamarøy for endelig behandling. 

Lokalutvalgene bes ivareta evt. innspill fra småbåtforeningene. 

Evt. merknader og kommentarer bes sendt Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy evt. epost: postmottak@hamaroy.kommune.no innen fristens utløp.