I henhold til vedtak i kommunestyremøte 13.12.2018 sak 89/18 legges forskrift om 0-konsesjon herved ut til høring jf. forvaltningsloven § 37.

Følgende vedtak ble fattet:

Vurdering av forskrift om 0-konsesjon legges ut til høring med sikte på videreføring, utvidelse med tanke på slektskapsunntak, differensiering eller oppheving. Høringsperiode på 6 uker etter vedtak i kommunestyret. Ny sak legges frem for kommunestyret med innspill fra høringen. 

Høringsfrist: 22. februar 2019. Høringsperioden er på 6 uker fra kunngjøringsdato (11.01.2018). 

Klikk her for politisk vedtak og høringsnotat. Dokumentet er også gjort tilgjengelig i papirformat i servicekontoret på kommunehuset og ved Hamarøy bibliotek. 

Basert på høringsnotat i vedtaket ber Hamarøy kommune høringspartene om å komme med innspill til vurderingen av forskrift om 0-konsesjon. Ved å sende saken ut på høring sikres lokal forankring og et bedre grunnlag å fatte beslutning på, slik at saken er så godt opplyst som mulig før endelig vedtak treffes. Dette er en åpen høring og alle berørte parter oppfordres til å komme med innspill i saken. Høringsbrev sendes til lokalutvalg, foreninger, grunneierlag og andre relevante parter, og det bes om at man samordner innspill i den grad det er mulig. 

Hvordan gi innspill:  

Høringsinnspill fremsettes skriftlig og oversendes kommunen pr. epost til postmottak@hamaroy.kommune.no 

Alternativt kan innspill også sendes pr. post til: Hamarøy kommune,  Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy.

Kontaktpersoner ved spørsmål: 

Kristian Wilén Haaland, Arealplanlegger. Tlf: 482 07 833, epost: kristian.haaland@hamaroy.kommune.no

Berit Arctander Staurbakk, Landbrukssjef (Steigen) Tlf: 991 59 325, epost: berit.staurbakk@steigen.kommune.no

Servicekontoret, Tlf: 94132515, epost: postmottak@hamaroy.kommune.no