Hvordan levere listeforslag

Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal. Det må være kommet fram til kommunen innen 31. mars 2015 kl. 12.00.

Frister og skjema
31. mars 2015 - kl 12.00
: Siste frist for innlevering av listeforslag.
20. april 2015: Frist for å trekke tilbake et listeforslag.
1. juni 2015: Frist for valgstyret å godkjenne et listeforslag.

Skjema for levering av listeforslag (regjeringen.no)
Vedleggsmal til listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag
Listeforslag til kommunestyrevalget i 2015 må være kommet fram til kommunen innen 31. mars 2015 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat. Dersom listeforslaget blir sendt på e-post innen 31. mars kl. 12, vil dette være innenfor fristen. Men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres med en gang. Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Underskrifter på listeforslaget
Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

 • Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling. Dette gjelder for et registrert parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell").
 • Underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen. Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell".

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen
Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Dessuten bør listeforslaget inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget. Navnene kan føres på skjemaet Vedlegg til listeforslag.
Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er eventuelt å kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2015 i Hamarøy kommune. Bruk departementets mal Skjema for innlevering av listeforslag

Kandidater og stemmetillegg
Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Hamarøy kommune kan forslaget maksimalt inneholde 23 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (17) pluss inntil seks.
Inntil 4 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift. Dette innebærer at navnene skal skrives med fete typer, kursiv eller med store bokstaver.

Identifisering av kandidatene
Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Hamarøy kommune. Dersom en kandidat ikke er innført i folkeregisteret i kommunen når listeforslaget innleveres må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vise på stemmeseddelen.
Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis. NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.
Loven om rett til å kreve seg fritatt, er endret siden forrige valg. Valgloven § 3-4 (1) lyder nå: "Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"

Innlevering av listeforslag
Listeforslag

Skjema for innlevering av listeforslag er tosidig og må trykkes opp i så mange eksemplarer det er behov for i henhold til antall underskrifter. Alle underskriftsark skal ha listekandidatene på den ene siden av arket og underskrifter på den andre.
Det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste. Underskrifter på skjema som ikke er trykket opp tosidig, vil ikke bli godkjent. I pdf-filene kan en fylle inn data i de blå feltene før listeforslaget skrives ut.Last ned skjema fra regjeringen.no (pdf)

Vedlegg til listeforslag
Vedlegg til listeforslag skal inneholde informasjon om:

 • Listekandidatenes navn og fødselsdato
 • Kontaktinformasjon og fødselsdato til tillitsvalgte/tillitsutvalg.
 • Eventuelle erklæringer fra kandidater som ikke er bosatt i kommunen ved innlevering av listeforslaget, om at de vil være valgbare på valgdagen.
 • For kandidater som ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det vedlegges en erklæring om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Last ned vedleggsmal (excel-fil) som skal levers sammen med listeforslaget.

Tilbakekalling av listeforslaget
Innleverte listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest innen 20. april 2015.

Valgstyrets behandling av listeforslagene
Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Valgstyret avgjør innen 1. juni 2015 om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Dersom et listeforslag ved innlevering ikke oppfyller lovens krav, kan valgstyret gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.

Les mer:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Om listeforslag
Oversikt over registererte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre-og fylkestingsvalget 2015
Partiregisteret i Brønnøysund
Valgloven kap. 6
Valgforskriftens kap. 3 • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
 • Sist oppdatert den 17.03.2016