Et av delprosjektene i kommunesammenslåingen mellom Hamarøy og Tysfjords vestside heter «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet». Prosjektgruppa er i den avsluttende fasen av arbeidet, men er hele tiden åpne for folkemeningen. 
 
- Det er ikke sikkert alle momenter kom fram på folkemøtene og da er en anonym spørreundersøkelse et verdifullt supplement, sier Fred-Eddy Dahlberg, vara til fellesnemnda og delprosjektleder. 
 

Si det du mener 

Det er Opinion som gjennomfører spørreundersøkelsen på telefon blant et utvalg personer i Hamarøy og Tysfjord vestside. Undersøkelsen spør blant annet om du synes du kan stole på politikerne, om innbyggerne blir godt informert og involvert i beslutningsprosesser, om administrasjonen oppleves som hjelpsom, om tjenestetilbudet er tilfredsstillende, om pengene brukes klokt, om kommunen ever å inkludere sårbare grupper og om kommunen prioriterer utvikling og fornying.
 
Demokratiundersøkelse foto2