Åpningstider

Mandag - fredag kl 07:15 - 16:00

Om barnehagen

Barnehageåret 2017-2018 starter vi med 11 barn i alderen 1-6 år. Etter nyttår kommer det to nye barnehagebarn. Frem til jul kommer det til å være en stor gruppe. Vi deler oss i mindre grupper for å tilrettelegge for aktiviteter og lek etter barnas ulike forutsetninger og behov.

Barna som er på SFO kommer til oss i barnehagen etter skoletid. 

Foreldresamarbeid

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R-17, s. 29)”. Foreldre skal oppleve at barnehagen er en god plass for barnet å være. Det skal være et samarbeid preget av forståelse, gjensidig respekt og tillit til hverandre. Kommunikasjon og tilbakemelding er viktig for å kunne hjelpe barna der de står og for å stimulere dem videre i utviklingen.

Dette gjør vi:

 • Introduksjonsbrev

 • Daglig kontakt ved bringing og henting

 • 2 foreldresamtaler i året og ellers etter ønske og behov.

 • 2 foreldremøter i året

Sosiale sammenkomster:

 • Åpen dag på høsten

 • Lyslykteverksted

 • Foreldrekaffe – høst og vår

 • Påskelunsj 

 • Sommerfest

 • Avslutning for 6-åringene med familie

 • Dugnad

 

Pedagogisk grunnsyn

”Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og bærekraftig utvikling, livsmestring og helse (R-17, s. 7)”. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver legger grunnlaget for vårt verdigrunnlag. 

 • Det skal være plass til masse omsorg og nærhet.

 • Se barnet fra sitt ståsted – barneperspektivet, som skal gi oss større forståelse av hvordan barn tenker.

 • Barn som lykkes i samspill med andre, har de beste mulighetene for læring og utvikling.