• Kommunekart: Kartet viser kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner for Hamarøy. Det er også mulig å se matrikkelinformasjonen for eiendommer og beregne kjøreruter​
  • Se eiendom: Eiendomsinformasjon for hele Norge
  • Norgeskart: Kartverket sin kartjeneste med basiskart for hele Norge
  • Gårdskart: Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom
  • Kilden: Kartjeneste med informasjon om areal, landskap, jordsmonn og reindrift
  • Naturbase: Miljødirektoratet sin kartbase med informasjon om natur- og friluftsområder
  • Artskart: Formidler stedfestet artsinformasjon
  • Vann-nett: Er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge
  • NGU: Kart fra Norges Geologiske Undersøkelse
  • Fiskeridirektoratets kartløsning: Kart med informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet, fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg, verneområder med mer.
  • Skrednett: På Skrednett finner du ulike skredfarekart og oversikt over skredrelatert informasjon
  • Kulturminnesøk: Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge