Kommunereform på Saltentinget

Saltentinget debatterer kommunereformen. Torsdag 23. og fredag 24. oktober møtes alle kommunestyrene i de ni Salten-kommunene til felles kommunestyremøte i Bodø. På sakskartet står kun to saker, samferdsel og kommunereformen.

kst5.jpg
Hamarøy kommunestyre til Saltentinget for å debattere kommunereform

Statsråd Jan Tore Sanner (H) er hovedinnleder når kommunereformen debatteres. I tillegg deltar også fylkesmann Hill Marta Solberg, samt stortingsrepresentantene Eirik Sivertsen (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og flere andre.

Selv om det nå er gått et år siden valget og de første signalene om en kommunereform ble gitt, er reformen fortsatt i en tidlig fase. Først etter at regjeringens eget ekspertutvalg i mars leverte sin første delrapport, kom det i mai, gjennom regjeringens kommuneproposisjon til Stortinget, viktige signaler om den videre prosessen. Mens fylkesmennene og KS har fått et særskilt veiledningsansvar overfor kommunene i sine fylker, har regjeringen selv tar ansvaret for utviklingen av standardiserte innbyggerundersøkelser og standardiserte interaktive løsninger der innbyggerne selv kan "slå sammen" kommuner og se på ulike konsekvenser basert på bl.a. innrapporte regnskapstall, . Pga seint avlevert regnskap, og tilsvarende sein innrapportering av nøkkeltall for 2013, har ikke dette siste verktøyet vært tilgjengelig fra starten av for Hamarøys vedkommende. Håpet er at det skal være på plass med det aller første.

Forøvrig har de ni Salten-kommunene gått sammen om et felles utredningsarbeid som skal belyse de muligheter og utfordringer som reformen vil stille de enkelte kommunene i Salten overfor. Gjennom et forprosjekt utført av Nordlandsforskning, og vedtatt av kommunene og regionrådet, har de mest aktuelle spørsmål og fokusområder blitt identifisert. For få dager siden ble konsulentfirmaet BDO AS valgt til å lede selve utredningsarbeidet. Allerede 5. november er kommunene invitert til et bredt sammensatt oppstartsmøte i Bodø, der politikk, administrasjon og ansattes organisasjoner vil være representert.

Så fort som mulig etter oppstart skal BDO besøke samtlige kommunestyrer, og forøvrig være i tett dialog med kommunene.

Hensikten med utredningen er å gi kommunene et mest mulig felles og oppdatert debatt- og beslutningsgrunnlag. Så langt det er mulig vil det også bli gitt anbefalinger til hvordan selve prosessen bør foregå. Imidlertid er det ikke meningen at beslutninger skal fattes verken gjennom utredningsarbeidet eller i regionrådet. Beslutninger kan bare tas i de enkelte kommunestyrene.

Hittil er det ikke berammet andre møter utover møtet 5. november, samt BDOs møte med kommunestyret. I debatten i siste kommunestyremøte ble det imidlertid gitt flere oppfordringer til bl.a. de politiske partiene om å sette reformen på dagsorden. Utover vinteren vil det med stor sannsynlighet bli arrangert flere folkemøter, og kommunestyret vil selv følge reformen tett.
   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015