bilde_paa_tur_nettsiden.jpg

Kommunene har utredningsansvar
Under behandlingen i Stortinget  sommeren 2014 ble kommunereformen betegnet som den største moderniseringen av offentlig sektor på 50 år. En vesentlig del av reformen er å se på kommunestrukturen. I dette ligger en oppfatning av at det er behov for større enheter for å møte fremtidige kommunale utfordringer. Det ble presisert at en eventuell sammenslåing mellom kommuner skal skje på frivillig basis, men Stortingets flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket at det er et utredningsansvar for alle kommunene.

Mål for kommunereformen
Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid:
Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Styrket lokaldemokrati

Kommunereformen er fra regjeringen uttalt som en velferdsreform. Det skal handle om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden: gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, og trygge barnehager for barna våre.

Hamarøy
Indre Salten? (pdf)
Rådmannens analyse av 0-alternativet (pdf) (bestå som egen kommune)

Arbeidsgruppe kommunereformen
Arbeidsgruppen som arbeider med kommunereformen består av formannskapets medlemmer, hovedtillitsvalgt og en ungdomsrepresentant:
Fra formannskapet: ordfører Jan-Folke Sandnes(H), varaordfører May Valle(V), Fred-Eddy Dahlberg (V), Britt Kristoffersen (SP), Rigmor Lien (AP),
Representant fra de ansatte er hovedtillitsvalgt er Hilda Egerdahl fra Fagforbundet, og ungdomsrepresentant er Vilde Torgersen Nilsen.  

Forhandlingsutvalg
Kommunestyret har netsatt et forhandlingsutvalg for kommunereformen. Forhandlingsutvalgets har fått mandat til å gå i dialog med kommuner i henhold til vedtak i egen sak; «Kommunereformen – Veivalg» med sikte på å fremforhandle intensjonsavtaler for organisering av ny kommune.
Forhandlingsutvalget består av:
Fra posisjonen: ordfører Jan-Folke Sandnes, May Valle, med 1.vara Britt Kristoffersen og 2. vara Fred-Eddy Dahlberg.
Fra opposisjon Rigmor Lien, med vararepresentant Terje Øien.
Rådmann, med vara som han selv peker ut.
Fra tillitsvalgte: Hilda Egerdahl.

Folkemøter
Det inviteres til folkemøter om kommunereformen.
Radio Nord-Saltens opptak fra folkemøte 11.05.16 på Hamsunsenteret

Folkeavstemning
Innbyggerne i Hamarøy får mulighet til å si sin mening om kommunereformen under rådgivende folkeavstemning den 29.mai 2016.

Hvordan stemme
Slik går du fram for å stemme ved rådgivende folkeavstemning

Aktuelle nettsider:
Kommunereform.no
Fylkesmannen i Nordland
Kommuneproposisjon 2015
Bygg din nye kommune

Andre dokumenter:
Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen.
Kommunereformen - uredning av Nord-salten-alternativet.
Melding om politisk vedtak -  kommunereform- Nord-Saltenutredningen.
Utredningsrapport Nord-Salten kommune 20150819.
Melding om politisk vedtak 0-alternativet kommunereformen.
Melding om politisk vedtak - kommunereformen - forslag til intensjonsavtale i indre Salten.
Melding om politisk vedtak - kommunereform - veivalg.
Videre arbeid med kommunereformen-KMD.
BDO - faktagrunnlag.
BDO - Tjenesteyting og myndighetsutøvelse.
BDO - Samfunnsutvikling.
BDO - Kommunen som demokratisk arena.
BDO - Oppsummering.
Intensjonsgrunnlag Indre Salten, endelig rapport.