Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak

Elever skal etter skriftlig melding få fritak fra de deler av undervisningen de opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og de foresatte om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen. Kristendom religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes / de foresattes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Generelt

Beskrivelse

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene / de foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene / de foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at eleven får den samme kunnskapen som de andre elevene, men på en annen måte. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding.  Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene / de foresatte om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.

Kristendom religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes / de foresattes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Likevel kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre/foresatte eller elever opplever som problematiske.

Målgruppe

Elever og foreldre/foresatte til elever

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) kap. 2 Grunnskolen
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 2-3 a Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 2-4 Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk

Retningslinje

Informasjon om endringer i opplæringsloven (rundskriv F-10-08)
Læreplan i KRLE

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Klagemulighet

Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Servicekontoret
  • Leder: Siv Reidun Sandnes
  • Telefon: 75 76 50 14
  • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
  • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
  • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY
  • Åpningstid: 08.00 -15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

09.01.2017 15:06

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 09.01.2017