Et levende kulturlandskap er avhengig av et aktivt landbruk, mens mange arter er knyttet til gamle naturbeitemarker som er avhengig av skjøtsel og beite. Mange arter er knyttet til det tradisjonelle kulturlandskapet og er trua av det moderne landbruket, da de er knyttet til slåtte- og/eller beitemark som ikke har vært gjødslet eller pløyd.

Utvalg av viktige kulturlandskapsområder i Hamarøy:
 
- Ness
- Karlsøy
- Presteid
- Husøy
- Skaftheia
 
Det finnes muligheter for å søke om støtte til bevaring av kulturlandskapet gjennom ordningen Spesielle Miljøtiltak i Landbruket (SMIL) som for Nord-Salten forvaltes av Steigen kommune, tlf. 75778846. Søknadsfristen er 01.03.2010.
 
 
Kjenner du til viktige kulturlandskapsområder som ikke er med på oversikten, tar vi gjerne imot tips.