Landbruk

Landbruket er en av de største næringene i kommunen i dag.

Vårslepp i Lia. Foto: Cathrine Amundsen
Det ble utført vel 32 årsverk fordelt på 24 bruk i landbruket i Hamarøy i 2008. Bøndenes samla næringsinntekt er ca. kr 6 millioner. Kommunens samla skatteinntekt fra jordbruket ligger på ca. kr 2 millioner. I tillegg kommer inntekter fra personer i andre næringer som er avhengig av landbruket.

Hamarøy er en jordbrukskommune med god verdiskapning og sysselsetting, og med et aktivt landbruk. Noen bønder i kommunen satser også på tilleggsnæringer.

Det dyrkes på 6.087 dekar jordbruksareal i Hamarøy, som er gress til fór og beitemark samt grønnfór. Videre er det 138.000 dekar produktivt skogareal. Skogbruk har relativ liten betydning i Hamarøy, men det tas ut noe tømmer til massevirke. Skogen er rekreasjonsområde for befolkninga i kommunen og levested for et stort mangfold av dyr og planter. Elgen er desidert en av disse, nå også i selskap med rådyret.

Landbruket disponerer på denne måten ca. 15 % av kommunens landareal til produksjon, og er en stor verdiskaper i kommunen i form av mat, kulturlandskap og rekreasjon.

Felles landbruksforvaltning

Hamarøy kommune er del av ei felles landbruksforvaltning i Nord-Salten i samarbeid med Tysfjord og Steigen kommuner. Hovedkontoret ligger i Steigen kommune, mens areal- og lovsaksbehandlinga for kommunen ligger i Hamarøy og fiske- og viltforvaltning for kommunen i Tysfjord kommune.

For landbruk og skogbruk finnes egne støtteordninger i tillegg til generelle muligheter for investerings- og etableringsstøtte. Støtteordningene er blant annet produksjonstilskudd, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), BU-midler og miljøtilskudd. Tilskuddordningene forvaltes av Steigen kommune, tlf. 75778844/-46.  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 06.01.2016