Midler til trafikksikkerhetsarbeid

Nordland fylkeskommune kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

bolyst_hamaroey_127.jpg
 
Midlene tildeles til første halvår av 2016 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, sykkelopplæring/prøver mm.
 
Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.
 
En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø
 
Søknadsfrist 10 mars 2016.
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til marlene.landbakk@vegvesen.no


  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 28.01.2016