Midlertidig botilbud

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere. Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv. Denne tjenesten er lovpålagt. Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen. Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen tre uker. Opprettholder Nav avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Generelt

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterier/Vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Denne tjenesten er lovpålagt.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 Midlertidig botilbud

Retningslinje

Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Saksbehandlingstid

Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Helse- og sosialadministrasjon
  • Leder: Hedenberg, Christer
  • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
  • Postadresse: 8294 HAMARØY
  • Besøksadresse: 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Sist oppdatert

08.02.2017 13:42

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 08.02.2017