Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til skogkultur veibygging miljøtiltak i skog utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv. andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet. Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiproduksjon skrives på skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til veibygging tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv. utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) Ellers er det kommunen som er vedtaksmyndighet. Du kan klage på vedtaket innen tre uker. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak i kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen.

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

 • skogkultur
 • veibygging
 • miljøtiltak i skog
 • utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
 • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier/Vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

 • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
 • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner: Gjermund Laxaa, Steigen kommune, Tlf. 75778843 og Per Arne Rahka, Tysfjord kommune, 75773603.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) skrives på skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Ved søknad om tilskudd til drift med taubane, hest mv., ta kontakt med Fylkesmannen for nærmere informasjon. For andre tiltak i skogbruket, ta kontakt med kommunen.

Søknadsskjema

Skjema SLF-920 og SLF-909

Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

Søknaden sendes til

Hamarøy kommune
Kommunehuset

8294 Hamarøy

Saksbehandling

Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til

 • veibygging 
 • tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
 • utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi)

For øvrig er det kommunen som er vedtaksmyndighet.

Saksbehandlingstid

Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Landbrukskontoret
 • Leder: Tordis Sofie Langseth
 • Telefon: 47264515
 • Postadresse: Postboks 68 8298 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Sist oppdatert

09.11.2016 00:36

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 09.11.2016