Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner.
Søknadsfrist: 10. desember 2018.
Informasjon på nett: Bufdirs nettside https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/
Kontaktperson i kommunen: Folkehelsekoordinator Ingeborg Lunde, tlf.: 992 79 018, e-post: ingeborg.lunde@hamaroy.kommune.no