Naturreservater i Hamarøy

Det er i dag 8 naturreservater i Hamarøy. Nedenfor følger korte beskrivelser av områdene, med lenker til kart og forskrifter.

 
Lilandsvannet naturreservat
Kvannskogen naturreservat
Kvannskogen ligger langs Kvannelva ved E6 like nord for Dragskrysset og grenser til Tysfjord kommune. De nedre delene av Kvannlia og sumpmarkene på flata fram til Kvannelva dekkes hovedsakelig av ospeskog. Ospetrærne har til dels sjeldent store dimensjoner. Formålet med vernet er å bevare en av de få gjenværende grove ospeskogene med en særdeles rik lavflora på stammene, særlig av ulike neverlavarter, blant disse den sjeldne fossenevra. Mer info
 
Lilandsvatnet naturreservat
Våtmarksområdet grenser mot nord og vest inntil jordbrukslandskapet ved Løding og Haukås. Lilandsvatnet inngår sammen med det nærliggende Steinslandsvatnet naturreservat som en viktig del av et større våtmarkssystem som omfatter gruntvannsområdene i den vestre delen av Kaldvågfjorden og videre våtmarkene ved Husøya og Siristraumen. Formålet med fredningen er å bevare et rikt våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til områdets rike fugleliv. Området har en betydelig hekkebestand av ender, med toppand, stokkand og krikkand som dominerende arter. Horndykker hekker tallrikt. Videre hekker storlom og sangsvane. Dessuten kan nevnes observasjon i hekketida av en for landsdelen så sjelden art som sivhøne. Mer info
 
Sagvassdalen / Golleriida naturreservat
Golleriida eller Fagerbakken er en vestvendt li i sørvestskråningen til Slunkkavárri, ned mot Sjuendvatnet lengst sør i kommunen. Området er under utvidelse i forhold til skogvern, og Gollariida vil da inngå i Sagvassdalen naturreservat hvor Sjuendevatnet og et område sørvest for eksisterende reservat vil inngå. Verneformålet er å bevare en svært produktiv løvskog på granitt, påvirket av kalkrikt sigevann fira fjellet ovenfor. Storklokka har her en av sine største forekomster så langt nord. I de nedre delene av Gollariida er det en del fattigmyr med kystplanten rome.  Mer info
 
Steinslandsosen
Dette spesielle våtmarksområdet ligger på sørøstspissen av Hamarøya, øst for Skutvika og sørvest for vegen til Ness. I øst grenser verneområdet mot Steinslandsvatnet naturreservat. Området er interessant både med hensyn til havstrandbotanikk, fugl og vilt. Gjess og brunnakke bruker området flittig. Steinslandsosen har en uvanlig stor variasjon av landskapsformer og naturtyper og er representativ for landhevningsstrandenger i regionen. Lokaliteten har et stort og representativt artsmangfold, både for salteng og brakkvannseng. Dette er et meget attraktivt og mye brukt friluftsområde. Fugletårn er under planlegging. Mer info
 
Steinslandsvatnet
Reservatet ligger like øst for tettstedet Skutvik, og avgrenses mot sørvest av vegen mellom Steinsland og Ness. Formålet med fredningen er å bevare et rikt våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til områdets rike fugleliv. Ender og vadefugl hekker tallrikt med toppand, stokkand og brunnakke som dominerende arter. Av mer sjeldne hekkende arter må nevnes storlom med flere par årlig og sangsvane. Det foreliggende datagrunnlag viser at lokalitetens trekkfunksjon er særlig betydningsfull for sangsvane, horndykker og ender, først og fremst toppand og gressender. Inntil 100 sangsvaner og mange hundre ender er registrert i trekktidene. De siste årene har også trane vært observert i hekketiden. Oppføring av fugletårn i Steinslandsosen vil gi gode muligheter for fugletitting. Mer info
 
Steinsosen/Sjømyrpollen
Området omfatter den nord-østlige delen av Nordneset, inkludert Steinosen, og de to grenene av Sjømyrpollen. Steinsosen/sjømyrpollen består av verdifull strandeng, med et rikt plante- og dyreliv. Området har først og fremst verdi i havstrandbotanisk sammenheng. Mer info
 
Tiltvika naturreservat
Området ligger helt nord-øst i Hamarøy og ligger veiløst til 3 km nord for Nordkil, men er lett tilgjengelig fra sjøen. Tiltvika er omgitt av fjell i sør og øst. Ei brei, vestvendt sandvik er delt i to av et stort, lågt og flatt nes. Tiltvika ligger nordøst for neset. Neset består for en god del av skjellsand, men har også noen låge bergrygger. Strendene er mest stein og berg, mens neset har vidstrakte enger og ei lita tjønn. Tiltvika er blant annet en viktig kvartærgeologisk lokalitet. Mer info
 
Trollpollen naturreservat
Beliggenhet mellom Varpavassdraget i nord, Innhavet i vest, Sagpollen i sør og E6 i øst. Landskapet er et stort åslandskap. Ved grunne strandbukter er det fine gradienter mellom strandvegetasjon og fattig kystfuruskog. Lokaliteten har innslag av til dels storvokst osp, noe bjørk, selje og rogn. Mange lavarter på trærne. Mer info
 

 


  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015