Naturskader - erstatning

Det fins naturskader det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning. Ordningen gjelder for hele den private sektor og er ikke en spesiell ordning for landbruket. For at skaden skal anses som en naturskade som gir grunnlag for erstatning, må skaden direkte skyldes naturulykke (skred, storm, flom, jordskjelv o.l.). I søknaden må du dokumentere at det har skjedd en naturskade, og hvilke kostnader som er nødvendige for å gjenopprette skaden.

Generelt

Beskrivelse

Det finnes naturskader det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning. Naturskadeerstatningsloven regulerer det offentliges tilbud om erstatning for slike skader, og har til formål å yte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Ordningen gjelder for hele den private sektor og er ikke en spesiell ordning for landbruket. For at skaden skal anses som en naturskade som gir grunnlag for erstatning, må skaden direkte skyldes en naturulykke (skred, storm, flom, jordskjelv o.l.).

Målgruppe

Gjelder for alle private personer og virksomheter som er utsatt for naturskader

Kriterier/Vilkår

For å ha krav på erstatning fra statens naturskadeordning må disse vilkårene være oppfylt:

 • Det må ikke være adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning.
 • Den skadelidte må ikke ha krav på erstatning av tredjemann.
 • Naturskaden må ha skjedd på fast gods i Norge eller på løsøre som befinner seg i Norge når eieren bor eller er arbeidstaker i Norge.
 • Skaden må ikke ha skjedd på eiendom som tilhører staten, en kommune eller en fylkeskommune, eller der noen av disse har en framtredende økonomisk interesse.
 • Søknaden må sendes senest tre måneder etter at skaden skjedde.

Skader med grunnlag for erstatningsutmåling under 20 000 kroner erstattes ikke.

Pris for tjenesten

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av staten, skal det trekkes en prosentvis egenandel. Det trekkes 30 % av de første 100 000 kroner, og 15 % av den delen av erstatningen som overstiger 100 000 kroner.


Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Landbrukskontoret
 • Leder: Tordis Sofie Langseth
 • Telefon: 47264515
 • Postadresse: Postboks 68 8298 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Sist oppdatert

09.01.2017 15:10

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 09.01.2017