Statens vegvesen mottar hvert år henvendelser om leskur/busslommer, og trenger kommunenes hjelp sette inn ressursene der de er mest nødvendig. Vegvesenet har ikke heller alltid tilstrekkelig med lokalkunnskap, som gjør det vanskelig å vurdere ønskene opp mot hverandre. 

Vegvesenet ba derfor, tidligere i år, Hamarøy kommune om å lage en prioriteringsliste for plassering av nye busskur langs riks- og fylkesveier i kommunen. For å kunne lage en så korrekt prioriteringsliste som mulig ønsket trafikksikkerhetsutvalget i kommunen tilbakemelding fra lokalutvalg, pensjonistforeninger, skoler og andre med kjennskap om behovet for busskur/busslommer langs veiene i kommunen. Frist for tilbakemelding var satt til 31. mai 2018 og mottatte innspill ble så oversendt Statens vegvesen. 

Statens vegvesenen rår over begrensede midler til slike tiltak, og ønskene om nye busskur er flere enn hva vegvesenet har ressurser til å bygge. Etter at innspillene er gjennomgått og vurdert av vegvesenet, er det i første omgang valgt å gjennomføre følgende tiltak: 

  • Nytt busskur på nordsiden av fv. 665 ved avkjørsel til Loshytta på Tranøy. 
  • Ny busslomme og busskur på sørsiden av fv. 81 på Haukås.