Fellesnemndas oppgaver - intensjonsavtale og styringsdokument

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge "Nye Hamarøy kommune".

Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Hamarøy og Tysfjord kommune som ble underskrevet av kommunene i desember 2016.

Styringsdokument vedtatt i Fellesnemda 18.06.18 (pdf)

Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg

Fellesnemnda ledes av Jan-Folke Sandnes, nestleder er Filip Mikkelsen

Medlemmer Hamarøy kommune/Hábmera suohkan
Jan-Folke Sandnes (Høyre).  Vara: Britt Kristoffersen (Senterpartiet)
May Valle (Venstre).  Vara: Fred-Eddy Dahlberg (Venstre)
Rigmor Lien (Arbeiderpartiet).  Vara: Terje Øien (Arbeiderpartiet)

Divtasvuona suohkan -Tysfjord kommune
Heidi Marie Kalvåg (Felleslista).  Vara: Stig Kåre Amundsen (Felleslista)
Filip Mikkelsen (Felleslista).  Vara: Jan Ivar Jakobsen (Felleslista)
Leif Harald Olsen (Senterpartiet).  Vara: Øyvind Johansen (Senterpartiet)

Partssammensatt utvalg - tillitsvalgte/ansatterepresentanter
Hilda Egerdahl, Fagforbundet Hamarøy
Ingrid Engan, Utdanningsforbundet Hamarøy
May-Sissel Thomassen, Fagforbundet Tysfjord
Beate S. Knutsen Pedersen, Utdanningsforbundet Tysfjord

Andre:
Rådmann Eirik Andre Hopland, Hamarøy
Rådmann Arne Kvensjø, Tysfjord
Ordfører Tor Asgeir Johansen, Tysfjord
Prosjektleder Ørjan Higraff

Møtekalender og sakspapirer

Møteinnkallinger til Fellesnemnda og Fellesnemdas partssammensatt utvalg (PSU) finnes under møtekalender

 

Bli kjent-fondet

Frivillige lag/organisasjoner og institusjoner i kommunene Hamarøy og Tysfjord kan søke om tilskudd til ulike aktiviteter og arrangement fra Bli kjent-fondet. Hamarøy og Tysfjords vestside skal bli en ny kommune, og målet er å legge til rette for å bli bedre kjent gjennom aktivitet og samarbeid.

Her finner du informasjon om fondet og hvordan du kan søke

Informasjonsaviser

Informasjonsavis 20.juni 2018:
norsk versjon
samisk versjon

Informasjon til ansatte

Fagforbundet Tysfjord og Fagforbundet Hamarøy inviterte til informasjonsmøte for ansatte i Hamarøy og Tysfjord kommuner som kommunesammenslåingen i Hamarøy - Tysfjord Vestside den 29.oktober kl. 18.00 -20 00 på Arran, Drag. Dette møtet ble også streamet (link youtube)


Agenda på møtet:

Ørjan Higraff, prosjektleder kommunesammenslåingen Hamarøy og Tysfjord Vestside orienterte om status så langt i prosessen (pdf-presentasjon)
 
Torsten Amdal, rådgiver omstillingsenheten i Fagforbundet forteller om hva som kjennetegner ei god omstilling for ansatte og arbeidsgivere (pdf-presentasjon)
 
Siw Østerdal, rådgiver kompetansesentret Nord-Norge vil informere om gjelde lov og avtaleverk som gjelder ved kommunesammenslåinger (pdf-presentasjon)