mellombygda barnehage

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til omregulering av Mellombygda barnehage ut til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplanen har plan-ID 201801.

Klikk her for å komme til plandokumentene. 

Planområdet omfatter barnehagetomta (gbnr 16/94), to boligeiendommer i Knut Hamsuns veg 13 og Glimmavegen 1A og B, samt deler av Knut Hamsuns veg, Glimmavegen og innkjøringene til Morenevegen og Trimvegen. Totalt areal på planområdet er på ca. 8,5 daa, hvorav barnehagens tomteareal er på ca. 3,2 daa.

Hovedmålet med planen er å omregulere barnehagearealet fra offentlig allmennyttig formål til boligbebyggelse, slik at eiendommen kan selges til boligformål.

I planforslaget foreslås det en ny, felles atkomst til byggeområde B1 (Knut Hamsuns veg 13) og barnehagetomta B2. Dette vil forenkle atkomsten og gjør at området kan utnyttes på en mer hensiktsmessig måte.

På barnehagetomta kan det etableres ny bebyggelse på inntil 12,5m høyde (tilsvarende 3 etasjer). Bebyggelsen kan ha flatt tak. Området kan deles inn i enkelttomter på minimum 1 mål.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 20.04.18 – 01.06.18 og vil være tilgjengelig på følgende steder:

Frist for å komme med innspill er satt til 1. juni 2018.

Alle innspill til planen sendes til Hamarøy kommune, Teknisk enhet, 8294 Hamarøy eller per e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no innen ovennevnte frist.