Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet. Det skal utarbeides en individuell plan. Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 55 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen. Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram. Du kan klage på vedtak om tildeling av opplæring vesentlige endringer i den individuelle planen at opplæringen stanses permisjon Dette må skje innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Generelt

Beskrivelse

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet. Til sammen skal du ha opplæring i 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen.
Fra 1. september 2013 er det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor), skal du få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timer) hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 55 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette inkluderer:

 • asylanter
 • overføringsflyktninger
 • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer
 • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse 
 • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 55 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Utlendingsdirektoratet

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Forskrift

Forskrift om et Nasjonalt introduksjonsregister
Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Praktiske opplysninger

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling av opplæring
 • vesentlige endringer i den individuelle planen
 • at opplæringen stanses
 • permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Skoleadministrasjon
 • Leder: Kurt Fossvik
 • Telefon: 75 76 50 41
 • Telefaks: 75 76 51 33
 • Postadresse: 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Sist oppdatert

09.11.2016 13:03

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 09.11.2016