Frikjøpsbeløp for manglende p-plasser på egen tomt:

I henhold til punkt 6 i parkeringsbestemmelsene skal det fastsettes et frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplasser på egen tomt. Formannskapet vedtok i møte 25.05.2011 under sak 49/11 at byggherre skal innbetale et beløp pr. manglende parkeringsplass pålydende kr. 50.000,-. Beløpet justeres årlig pr 1.1 ihht SSBs indeks for veganlegg. Innbetalt frikjøpsbeløp plasseres på kommunalt fond øremerket grunnerverv for parkeringsformål og opparbeidelse av parkeringsplasser/anlegg.

 

medium illustr bolig og eiendom