Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen for Hamarøy kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webområdet.

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (POL) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift. Vær oppmerksom på at loven ikke begrenser andres innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.

Dersom du aksepterer at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene jf POL § 2 nr 7.

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjema. I stedet henviser vi deg til å fylle ut et utskrevet eksemplar av skjemaet. Den utskriftsvennlige versjonen kan man finne ved å klikke på utskriftsikonet øverst på første siden.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan Hamarøy kommune behandler eventuelle personopplysninger du oppgir til kommunen, kan du henvende deg til den kommunale enhet som opplysningene skal avgis til, og som skal behandle saken.

1. Behandlingsansvarlig og databehandler
Hamarøy kommune er eier av informasjonen som samles inn, og er behandlingsansvarlig jf POL § 2 nr 4-5. Det er den rådmannsnivået som er behandlingsansvarlig, men det daglige ansvaret ligger til den enkelte kommunale enhets administrative ledelse.

Kommuneforlaget Skjema er databehandler av personopplysninger innsamlet gjennom våre elektroniske skjema via nettsiden. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale som sikrer konfidensialitet og integritet gjennom sikkerhetsløsninger og rutiner for sletting av informasjon ved overføring til Hamarøy kommune.

2. Formål med innsamling av personopplysninger
De innsamlede opplysningene gjør Hamarøy kommune i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.

3. Sensitive personopplysninger
Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i våre elektroniske skjema. Dette er lovens definisjoner av sensitive personopplysninger:
sensitive personopplysninger: opplysninger om
a)rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
b)at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
c)helseforhold,
d)seksuelle forhold,
e)medlemskap i fagforeninger.
Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes per post. Informasjon om dette gis i det elektroniske skjemaet.

4. Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysninger
Du kan be om innsyn i de opplysningene som kommunen har lagret om deg jf POL § 18. Dette kan du få ved å henvende deg til den kommunale enhet som behandler den aktuelle saken. Du kan anmode om at opplysninger rettes eller slettes jf POL § 27.

5. Informasjonssystemer og teknologianvendelse
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin, kommunens og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Våre informasjonssystemer er tilrettelagt for å håndtere personopplysninger jf POL § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).

Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder.
   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015