PP-tjenesten

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst behov for spesialpedagogisk hjelp. Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i blant annet tidligere eller utsatt skolestart fritak fra opplæringsplikten tegnspråkopplæring punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1 Målgruppe Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen. Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Generelt

Beskrivelse

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/Vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Lov

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Hamarøy kommune er tilsluttet PPT-Ofoten.
 

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

15.08.2016 09:42

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 15.08.2016