Produksjonstilskudd i jordbruket

Du kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av jordbruksareal grønt- og potetproduksjon husdyrhold Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak. Foretak som bare søker tilskudd til birøkt, er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn. Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatte vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon 
  • husdyrhold 

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Kriterier/Vilkår

Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. 

Samarbeidspartnere

For mer informasjon kontakt: Steigen kommune, Tordis Sofie Langseth Pedersen tlf. 75778844 eller Kyrre Pedersen tlf. 75778846.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Jordlova §§ 3 og 18

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om jord (jordlova)
Lov om jord (jordlova) § 18 Føresegner om tilskot
Lov om jord (jordlova) § 3 Handsaming av landbrukssaker

Forskrift

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket

Søknadsfrist

20. august og/eller 20. januar, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.

Søknaden sendes til

Hamarøy kommune
Kommunehuset

8294 Hamarøy

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Landbruksdirektoratet. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Landbrukskontoret
  • Leder: Tordis Sofie Langseth
  • Telefon: 47264515
  • Postadresse: Postboks 68 8298 HAMARØY
  • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Sist oppdatert

09.11.2016 14:03

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 09.11.2016