Psykisk helse og rus

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus er et lavterskeltilbud for kommunens innbyggere fra 18 år og oppover. Vi har åpningstider mandag - fredag 08:00 - 15:30.

foto_friluft_khvgs15web.jpg

Hva gjør vi?
Vi tilbyr tjenester til mennesker med psykiske livsutfordringer/lidelser og/eller rusproblemer. Det omfatter forebygging, veiledning, støttesamtaler, iverksetting av tiltak, initiere utredning og deltagelse i behandlingsopplegg sammen med lege, psykiater el. andre. Rehabilitering, oppfølging og  psykososial støtte er også viktige elementer i de tjenestene vi tilbyr. Vi deltar i ansvarsgrupper, iverksetter, koordinerer og er med i utarbeiding av individuell plan når dette er aktuelt.

Vår målsetting er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og å styrke evnen til å mestre ulike livsutfordringer.

Lovverk:

Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Pasient og brukerrettighetsloven

 
Hvem samarbeider vi med?

Vi utgjør en viktig del av de forebyggende tjenester i kommunen, og er en del av kommunens folkehelsearbeid. Våre nærmeste samarbeidspartnere er Hjemmetjenesten, andre kommunale helsetjenester, helsestasjon for eldre, Frisklivssentret, NAV, pårørende og spesialisthelsetjenesten.

Organisering og bemanning
Vi er en del av Enhet for Familie og Helse i Hamarøy som omfatter følgende tjenestetilbud; psykisk helse og rus (voksne), helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helse barn og unge, og deler av ”gamle” sosialtjenesten. I tjenesten er det en 150% stilling som miljøterapeut. Våre ansatte har 3-årig høyskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag. Ved ansettelser etterspør vi videreutdanning innen for psykisk helse, rus eller andre relevante fagområder.

Kontorsted
Vi holder til på Helsehuset, på Loftet, i kommunesentret Oppeid. Ved behov reiser til til andre steder i kommunen, og hjem til brukere.

 

Kontaktinformasjon
Kontortelefon Oppeid 75765058/33 
 
Mobil miljøterapeut 97 16 57 72
Mobil miljøterapeut 48 86 63 77
Enhetsleder

75 76 50 59

41 63 43 41

Akutt helsehjelp utenom 
dagtid/ukedager
75 77 02 02

 

 

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 04.10.2016