Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen. Du kan få utsettelse med innbetaling av skatte- og avgiftskrav hvis du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Skattekravet kan settes ned eller frafalles hvis din betalingsevne er varig svekket. Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal bl.a. inneholde navn stilling sivilstand inntekt de siste to årene hvilke krav som søkes ettergitt melding over faste utgifter begrunnelse for søknaden Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.

Generelt

Beskrivelse

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt.

Målgruppe

Skattepliktige som ikke er i stand til å betale hele eller deler av den skatten de skylder.

Kriterier/Vilkår

Du kan få utsettelse med innbetaling av skatte- og avgiftskrav hvis du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan være dødsfall eller alvorlig sykdom. Skattekravet kan settes ned eller frafalles hvis din betalingsevne er varig svekket. 

Samarbeidspartnere

Skatteoppkreveren (kemner/kommunekasserer), Skatteetaten

Regelverk

Lov

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 15 Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse – lempning

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

 • navn
 • stilling
 • sivilstand
 • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
 • antall forsørgede og deres alder
 • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsettelse
 • hvilke krav som søkes ettergitt
 • opplysning om eventuell sykdom
 • melding over faste utgifter
 • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.

Vedlegg

Kopi av skattemelding for de siste to årene, eventuelt siste skjønnsfastsettelse.

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Skatteoppkreveren
8294 Hamarøy

Saksbehandling

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har departementet avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.

Klagemulighet

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Nord-Salten skatteoppkreverkontor
 • Leder: Marleif Eriksen
 • Telefon: 47985888
 • Postadresse: Postboks 104 8591 KJØPSVIK
 • Besøksadresse: 8270 DRAG

Andre opplysninger

Sist oppdatert

18.04.2017 00:29

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 18.04.2017