small innhavet foto regplan

I henhold til Plan – og bygningslovens § 3-7 og § 12-3 har Statens vegvesen i samarbeid med Hamarøy kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for E6 Sentrumstiltak Innhavet. Reguleringen skal legge til rette for trafikksikkerhets- og miljøtiltak langs E6.

 

Hensikten med reguleringsarbeidet er:

  • Å regulere areal til ny rundkjøring i krysset E6/Finnøyveien
  • Å forbedre vegens horisontal- og vertikalkurvatur
  • Å tilrettelegge for sanering av avkjørsler
  • Å tilrettelegge for trygg ferdsel for gående og syklende

 

Offentlig ettersyn

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 16.november 2009 - 10.januar 2010 på følgende steder:

Oppeid: Hamarøy kommune, servicekontoret

Innhavet: Hamarøy hotell

Internett: vegvesenets hjemmesider

 

Politisk behandling

Etter offentlig ettersyn, ble planen behandlet i Plan- og ressursutvalget 3.februar 2010. Endelig vedtak av planen skjedde i kommunestyrets møte den 11.02.2010, sak 3/10.

Klikk her for å laste ned kommunestyrets endelige vedtak.