Interne og eksterne beredskapsaktører

Både Politiet, Hamarøy Røde Kors, Salten Brann IKS, Nord-Salten Kraft AS og Ofoten IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) deltok på arbeidsmøtet. Fra Hamarøy kommune møtte ordfører, rådmann og ledelse fra teknisk, oppvekst, helse/omsorg, kultur- og næring samt IKT. 

Målet med arbeidsmøtet var:

  • skape felles forståelse for uønskede hendelser som kan skje i kommunen
  • få en tverrfaglig diskusjon og innspill til scenariobeskrivelser som er utarbeidet i prosessen
  • en vurdering av sannsynlighet, konsekvens og sårbarhet

Hamarøy kommune er fornøyd med møtet som gav gode og konstruktive innspill til det videre arbeidet. 

Planen er at overordnet risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) skal behandles i kommunestyret før jul. Arbeidet ledes av beredskapskoordinator Siv Reidun Sandnes og arealplanlegger Ingunn S. D. Lindbach. 

Parallellt med det kommunale ROS-arbeidet pågår det et regionalt prosjekt innen samfunnsikkerhet og beredskap, som Hamarøy kommune deltar i. Målet er å styrke samarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap mellom de deltakende kommunene, nødetatene og andre eksterne beredskapsaktører samt få oppdatert planverket i Salten-kommunene.