Samisk parallellnavn Innhavet

Samisk parallellnavn på bygda Innhavet legges ut til høring.

Innhavet

Kommunestyrets har vedtatt to-språklig skilting i Hamarøy kommune og ønsker å skilte bygda Innhavet på norsk/samisk langs E6. Dette er også i tråd med innspill fra Sagfjord lokalutvalg. I den forbindelse har Sametinget reist navnesak. 

Stedsnavnloven § 8-3 gir rett til lokale organisasjoner å uttale seg i saker som berører stedsnavn organisasjonen har en særlig tilknytning til. De lokale foreningene skal få varsel om saken og kopi av tilrådningen fra stedsnavnkonsulenten. Det er kommunen som sørger for slik høring. Etter at det har vært holdt lokal høring, skal eventuelle høringsuttalelser sendes til Sametingets stedsnavntjeneste som så gir endelig tilråding om skrivemåte.

Sametingets anbefaling er Strávnjunnje som parallellnavn til det norske bygdenavnet Innhavet.

Navneforslaget er sendt til høring i tidsrommet 01.03. -01.05.16.
Innspill/høringssvar sendes til Hamarøy kommune:
epost: postmottak@hamaroy.kommune.no
eller Hamarøy kommune, kommunehuset, 8294 Hamarøy

Høringsfrist: 01.05.2016

Anbefaling fra Sametinget/stedsnavnkonsulent

Gjeldende lovverk:
Lov om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
Forskrift og rettledning http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-01-592  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 02.03.2016