Åpningstider

Mandag - fredag kl: 07.00-16.00

Om barnehagen

Skutvik barnehage er en en-avdelings barnehage med plass til inntil 24 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen flyttet inn i nyoppussede lokaler høsten 2016.

Skutvik Barnehage ligger i et boligområde med umiddelbar nærhet til fjæra og skogen. Vi har egen båt som vi bruker til fisketurer og vår egen plass i skogen rett nedenfor barnehagen. Vi bruker naturen i nærmiljøet flittig.

Praktiske opplysninger

Barna har tilbud om melk, frukt og to måltider daglig. Ordningen koster 350,-.

De som ønsker frokost må ha med matpakke

Foreldrene må merke barnas klær og utstyr. Ha med klær og skifteklær som passer årstiden, og sørg for skift i tursekkene til barna.

Foreldresamarbeid

Samarbeid med foreldre og hjemmet består i daglige møter ved henting og bringing, foreldremøter, foreldresamtaler minst en gang i året. Vi lager foreldrekaffe av og til, og vi lager månedsbrev med oppsummering av måneden som gikk. Vi har dessuten informasjon og bilder på oppslagstavla i gangen.

Fokusområder

Visjon og pedagogisk grunnsyn

  • Respekt for frileken. - Vi skal vise størst mulig respekt for pågående lek

  • Respekt for individet. - Barna skal møtes på en anerkjennende og respektfull måte

  • Bruk av naturlekeplassen. - Naturen skal være vår viktigste arena for aktivitet

Skutvik barnehage skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  På bakgrunn av dette har vi utviklet et pedagogisk grunnsyn vi har valgt å kalle «Grip-dagen -pedagogikk» Dette betyr i praksis at vi i mindre grad legger opp barnehagehverdagen etter fastlagte planer, men har større fokus på spontanitet.  På denne måten ønsker vi at barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  De skal lære å ta vare på seg selv, bry seg om andre og bli glad i naturen.

Vår erfaring viser at barn som får rik anledning til lek, gjerne gjennom naturen som arena, utvikler seg på alle de områdene vi etterstreber og ønsker.  Sosiale regler, språkutvikling og fantasi som de viktigste, men også for fysisk og motorisk utfoldelse.

Vår fremste rolle som voksne er å verne og videreutvikle leken, skape trygge omgivelser og se til at alle får delta.