Spillemidler til idrettsanlegg

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Det kan søkes om tilskudd til nybygg og rehabilitering av anlegg nærmiljøanlegg Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål, velforeninger og borettslag. For idrettsanlegg med tilskudd gjelder bl.a.: Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Anlegget skal ha universell utforming For nærmiljøanlegg med tilskudd gjelder bl.a.: Området skal være fritt og allment tilgjengelig Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen Søknaden sendes elektronisk til kommunen. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen tre uker. Opprettholder fylkeskommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet.

Generelt

Beskrivelse

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til

 • nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
 • nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/Vilkår

For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

 • Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis
 • Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene har gitt sine innspill i planprosessen  
 • Anlegget skal ha universell utforming (være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker)

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

 • Området skal være fritt og allment tilgjengelig
 • Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser
 • Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Spillemidler til idrettsanlegg

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Retningslinje

Bestemmelser om tilskudd
Søknads- og regnskapsskjema

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Vedlegg

Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som må være med.

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Saksbehandling

Søknaden sendes elektronisk til kommunen, som gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. Opprettholder fylkeskommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Servicekontoret
 • Leder: Siv Reidun Sandnes
 • Telefon: 75 76 50 14
 • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY
 • Åpningstid: 08.00 -15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

15.08.2016 08:30

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 15.08.2016