Frifond

Frifond støtter dere som vil gjøre noe gøy dere dere bor! Her kan du sjekke om Frifond kan støtte prosjektet deres www.frifond.no

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.

Siden 2007 har stiftelsen delt ut nesten 2 milliarder til rundt 6000 prosjekter.

Stiftelsens visjon er å skape et tryggere samfunn.

Les mer om Gjensidigestiftelsen her.

Grasrotandel

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Les mer om grasrotandelen her.

Kultur og næringsfond

Det kan søkes om støtte fra kommunens kultur-og næringsfond. Det kan søkes midler til finansiering av tiltak som fremmer kultur- og næringsliv, stimulerer til trivsel og bolyst, nyetableringer og bosetting i kommunen.

Midlene tildeles i henhold til gjeldende vedtekter (pdf).

Klikk her for søknadsskjema (pdf).

Klikk her for søknadsskjema (pdf-elektronisk)

Det vil bli foretatt utlysning og videre tildelingsrunder to ganger pr. år, vår og høst.

I særskilte tilfeller kan tildeling skje utenom disse tildelingsrunder.

Kontakt

Servicekontoret 75 76 50 14

Kultur og næringsjef Hilde Fredheim tlf. 99264445.

Søknad sendes til: Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy

Kulturmidler

Etter søknad kan det gis tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger i kommunen. Målet for tilskuddsordningen er å bidra til et allsidig og aktivt kulturliv i stadig utvikling til beste for Hamarøys innbyggere. Tiltak for barn og ungdom blir prioritert.

Midlene utlyses årlig med søknadsfrist 1.mai hvert år. 

Former for tilskudd
A. Tilskudd til allmenne kulturtiltak
B. Tilskudd til idrett og friluftsliv
C. Tilskudd til lederopplæring 

Retningslinjer (pdf)

Søknadsskjema

Kontakt

Leder for kultur og næring Hilde Fredheim, 992 64 445, Hilde.Fredheim@hamaroy.kommune.no

Kulturminnefondet

Private eiere av verneverdige kulturminner kan søke kulturminnefondet om midler.
Du søker via Kulturminnefondets nettsider (link)

KORO (Kunst i offentlige rom) - tilskuddsordning

Fra 1.januar 2019 etablerte KORO (Kunst i Offentlige Rom) ei ny søkbar tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom, i lokale kontekster over hele landet. Den nye ordningen heter Lokalsamfunnsordninga (LOK) og søknadsfristen er 01. februar

Les med om ordningen på https://koro.no/arbeidsomrade/lokalsammfunnsordninga-lok/

Nord-Salten kraft AS

NSK ønsker å føre en del av selskapets inntekter tilbake til samfunnet gjennom sponsing av lokale aktiviteter. NSK ønsker å bidra til en positiv utvikling i Nord-Salten, og fokuserer særlig på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Les mer om Nord-Salten Kaft AS sine sponsormidler her.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen støtter gode formål innen idrett, kultur, friluftsliv, oppvekst og samfunnssikkerhet gjennom Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Les mer om Sparebankstiftelsen her.

Spillemidler

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Kommunal plan

Tiltak eller anlegg  som skal finansieres må være beskrevet i Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017 (pdf).

Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommuner har en felles kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017. Hamarøy kommunes handlingsdel er rullert i november 2016.

Søknadsprosessen

Søknadfristen til Hamarøy kommune er 31.oktober.

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler

  • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.

  • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.

  • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet

  • Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge).

For mer informasjon se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 - For tildelinger i 2019

Søknadsskjema

I oktober 2017 vil Kulturdepartementet i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet lansere et nytt system for søknadsskjema og anleggsregister for tilskuddsordningene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, og for lokale kulturbygg. Den nye portalen vil innen 1. oktober bli tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no, men en vil også komme dit gjennom den eksisterende adressen www.idrettsanlegg.no.

Statskogmillionen

Statskog gir en million kroner til gode krefter som jobber mot samme mål som de. I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.

Statskog har to søknadsperioder, vår og høst, 1.-30. april og 1.-31.august.

Les mer om Statskogmillionen her.

Tilskuddsordninger fra Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger. Her finner du en oversikt over tilskuddsordninger som lag og foreninger kan søke på fra Nordland Fylkeskommune. Enkelte kan søkes av laget / foreningen alene, mens andre krever at en kommune er medsøker. Alle tilskudd fra Nordland Fylkeskommune finner du her.